Hieizan Bonfire Kabuki

Period: Jul 19 (Sat)-Jul 25 (Fri)
Time: 6:45 pm
Place: Hieizan Enraykuji Temple preliminary open stage
Performance contents:
Omi no Okane
Shirabyoshi no hana no en
Fire ignition ceremony
Fujito-Roba Fujinami, Fujito no akuryu