February Flower Kabuki

Period: Feb 1 (Sun)-25 (Wed)
Day performance: 11 am
Evening performance: 4 pm
Place: Osaka Shochiku-za
Performance content:
Day performance:
1) Kenuki (from the 18 Ichikawa line masterpieces)
Shido as Kumedera Danjo, Ainosuke as Ono Harumichi, Kantaro as Hata Shutaro, Kazutaro as nishiki no mae, Shinsha as Yatsurugi Genba,  Kikaku as Ono Harukaze, Omezo as Hata no Minbu, Kamejiro as Makiginu
2)
Sagimusume
Shichinosuke as the spirit if the white heron
3) Onna Abura no jigoku  
Ainosuke as  Kawachiya Yohei, Shido as Toyoshimaya Shichisaemon, Kantaro as Ogura Hachiya,
Shichinosuke as Okiku, Kazutaro as the younger sister Okachi  , Kitsusaburo as the father Tokubei,
Kikaku as the older brother Tahei, Omezo as the uncle Moriemon, Takesaburo the mother Osawa, Kamejiro as the wife Okichi
Evening performance:
1) Fubuki toge (The snow storm in the mountain pass)
Ainosuke as Naokichi, Shichinosuke as Oen, Shido as Sukezo
2)
Genpei nunobiki no taki
Sanemori monogatari
Kantaro as Saito Sanemori, kamejiro as Oman, Kikaku as Aoi no Gozen, Omazo as Se-no-o Juro
3) Kumo no ito Asuza no yumihari
(In this appearance Ichikawa kamejiro will be performing 6roles in one scene)
Kamjiro as: the Keisei courtesan Usugumo, a child, medicine seller, a Shinzo courtesan on guard duty, the itinerant storyteller, the spirit of the spider
Ainosuke as Hirai Yasumasa, Shido as Usui Sadamitsu, Shichinosuke as Urabe no Suetake, Kikaku as Sakata Kintoki, Omezo as Watanabe no Tsuna, Kantaro as Minamoto no Yorimitsu