Early Spring Celebratory Kabuki Performance

Period: Jan 3 (Sat)-27(Tue)
Day performance: 11 am
Evening performance: 4 pm
Place: Osaka Shochiku-za
Performance content:
Day performance:
1)Yoshitsune senbonzakura
 The scene infornt of the Tori`i gate
Ganjaku as Sato Tadanobu (really the fox Genkuro), Ainosuke as Minomoto no Yoshitsune, Shinsha as Musashibo Benkei, Kotaro as Shizuka Gozen
2) Roben sugi no yurai
The Nigatsudo scene
Gato as the high ranking priest Roben, Kichiya as the monk Junen, Shinsha as the monk Hozen Hidetaro as Nagisa (Roben`s mother)  
3) Kuruwa Bunsho
The Yoshidaya scene
Senjaku as Fujiya Izaemon, Danshiro as Yoshidaya Kisaemon, Takejiro as the wife Okisa, Tojuro as Yugiri from the Ogiya establishment
4) Omatsuri (The Festival)
Nisaemon as Tobigashira, Kotaro as a courtesan
Evening Performance:
Reigen Kameyama hoko (The Kameyama vendetta) (continuous performance of one play)
1) Opening scene (Koshu Isawa shuku bobana no ba [From an inn on the Koshu road in Isawa] through to the scene from Banshu Akashi Tsunamachi  Hataya
2) Second act, from the scene at Sunshu Mirokumachi Tambaya through to the Nakajimamura crematorioum
3) Middle act: Haru no kotobuki matsu no manzai
4) 3rd act Banshu Akashi Hataya scene
5) Koshu Mabutsu nawate scene
Finale: The vendetta scene at the Seishu Kameyama Festival 
Nisaemon as Fujita Mizuemon (the undertaker Hachirobei), HIdetaro as Tambaya Oriki/the nun Teirin, Ganjaku as Kakezuka Kanbei, Shinnosuke as Ishii Heisuke, Kotaro as Gennojo`s wife Omatsu, Ainosuke as Ishii Gennojo and Ishii`s servant Sodesuke, Shinsha as Ko-no-Kinroku and Okishi Chikara, Kichiya as Rokunoshin`s wife Onami, Senjaku as the courtesan Otsuma, Danshiro as Okishi Tanomo and Hotoke Sakunosuke, Gato as Fujita Bokuan, Tojuro as Manzai