the 5th Takenobori Society

Time: Sept 7 (Sun) 1 pm and 5 pm
Place: Wahha Hall
Performance content:
Namida no yotsusuji  by Kawamura Karyo
Staging: Bando Shinsha as Somenosuke, Bando Takeaki as the courtesan Kumetsugi
Fujima Ryonosuke as Ohige, Katsura Kujaku (special appearance) as the taikomochi jester
Bando Takezaburo as Otatsu
Featuring Mizuguchi Kazuo  
Music by Okazaki Yasumasa