Show of Famous Traditional Dance Schools from East and West Japan

Time: Oct 11 (Sat)
1st part: 1 pm (ends about 3:10 pm)
2nd part: 5 pm (ends about 7:10 pm)
Place: Kokuritsu Bunraku Theatre
Performance content:
1st part:
Kiyomoto: Ryusei, Yasuna,
Jiuta: Naniwa Junigatsu, Horai
Nagauta: Aoi no ue
2nd part:
Jiuta: Keisei, Yukari no Tsuki
Kiyomoto: Yokikotokusa
Nagauta: Yuya, Shizuhataobi Sumidatei