25th Osaka Gakusho Fixed Term Performance

Time: May 26 (Sat) 2 pm and 6 pm
Place: Kokuritsu Bunraku Gekijo
Program:
1st part:
Kangen: Ichikotsucho no netori, Karyobin (Kyu)
Ro`ei, Shuseishi
2nd Part:
Bugaku, Enbu, Sogoko, Shikite

Kyo no Kai 35th Anniversary Dance Performance

Time: May 20 (Sun) 11 am
Place: Gion Kobu Kaburenjo
Performance contents:
Nagauta, Jiuta, Inoe school dance

Yamamura School Maisen Performance

Time: May 13 (Sun) 10:30 am (1st part) and 4 pm (2nd part)
Place: Kokuritsu Bunraku Gekijo

Traditional Performance Arts-Osaka Arts Night Campaign

Time: May 10 (Thu), 11 (Fri), 12 (Sat) at 7:30 pm 
Place: Yamamoto Nohgakudo
Performance contents:
19:35-Rakugo
19:55-Kamigata Dance: Yuki
20:10-Personal experience corner-No (10th), Kamigata dance (11th), Kyogen (12th)
20:30-Kyogen: Busshi
20:50- Noh: Takasago