利用者:Lsedgojcxt

提供: ArtWiki
2021年12月7日 (火) 17:38時点におけるWikiSysop (トーク | 投稿記録)による版
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動

W pewnych chwilach zdarza sie, ze potrzebujemy nadac przesylke, ale nie wiemy, jaki jest kod pocztowy miasta, do ktorej ma ona zostac wyslana. Rozwiazania nie nalezy wtedy szukac daleko - na prezentowanej stronie znajduje sie wyszukiwarka, w ktorej mozna w bardzo prosty sposob odnalezc Kody pocztowe miast z calej Polski.