Perfromance by Tenri University Gagaku Circle

Time: Oct 25 (Tue) 6:30 pm Place: Tenri Shimin Kaikan Part of Kamigata Renaissance 2007 Theatre Festival Performance contents: Gigaku,Jissuiraku/ Saioraku, Kangen/oshikicho, Utaimono/Saibara, Bugaku/Koraiichikotsucho

Kamigata Perfromance Arts Night for the Luxorious

Time: Oct 20 (Sat) 6 pm 
Place: Yamamoto Nohgakudo
Performance contents:
Rakugo
Noh: Digest version of Adachigahara
 

A Night for Enjoying Digest Kamigata Performance Art

Time: Oct 19 (Fri) 7:30 pm
Place: Yamamoto Nohgakudo

Perfromance of Famous Dance Schools

Time: Oct 13 (Sat) 1 pm (1st part) and 5 pm (2nd Part)
Place: Kokuritsu Bunraku
Performance contents:
1st part:
Jiuta: Yugao
Kiyomoto: Koi no tayori Yamato orai
Jiuta: Yamamba, Hana no tabi
Tokowazu: Kagekiyo (Onoe Kikunojo)
2nd part:
Nagauta: Ninin Shojo
Ogiebushi: Yashima
Nagauta: Shizuhata obi
Jiuta: Kosu no to

5th Yamamura Waka Performance

Time: Oct 2
Place: Kokuritsu Bunraku Gekijo

Onshukai Dance Performance

Period: Oct 1 (Mon)-6 (Sat) 4 pm
Place: Gion Kobu Kabukai